Regulamin sklepu skinproject.com.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Strony skinproject.com.pl, w tym dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem skinproject.com.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem skinproject.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FcBiotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Sprzedawca – FcBiotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. B.Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejestrowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000524561,kapitał zakładowy 100.000 zł wpłacony w całości, Regon 147434747, NIP 5213679395; DANE DO KONTAKTU: [FcBiotech S.A. ul. Augustyna Locciego 5; 02-928]
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem skinproject.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem skinproject.com.pl , prowadzony jest przez FcBiotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000524561, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, wpłaconym w całości NIP 5213679395, REGON 147434747
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FcBiotech S.A. z siedzibą w Lublinie zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu skinproject.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających konto klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 11. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. FcBiotech S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FcBiotech S.A.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych, w tym danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla FcBiotech S.A.,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, http://skinproject.com.pl/ dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie internetowej.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w tym w zakresie wyboru Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,,
  5. czasu dostawy.
 5. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sprzedawca prześle na adres e-mail udostępniony przy rejestracji przez Klienta stosowną wiadomość e-mail w celu uzupełnienia lub sprostowania danych podanych przez Klienta. Jeśli Klient nie sprostuje lub nie uzupełni danych w ciągu 2 dni roboczych, a realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu wskazanych w niniejszym pkt., Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FcBiotech S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje do Sprzedawcy wiadomość e-mail zatytułowaną: ”[SkinProject] – Potwierdzenie zamówienia nr …”, zawierającą oświadczenie Sprzedawcy o zaakceptowaniu Zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży

  LUB,

  w przypadku jeśli Towar jest niedostępny lub częściowo niedostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie o ile Klient udostępnił numer telefonu. Klient podejmie decyzje o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej [POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA].
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Realizacja wysyłki Towaru następuje po dokonaniu przez Klienta płatności, nie później niż w terminach wskazanych poniżej:
  1. w przypadku Zamówień płatnych poprzez wpłatę na konto – w ciągu 48 h od zaksięgowania wpłaty
  2. w przypadku Zamówień płatnych poprzez system przelewy24.pl –w ciągu 48 h od otrzymania potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu przelewy24.pl
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zostanie potwierdzone drogą mailową.
 13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt pod numerem telefonu 609 88 44 22, e-mailem pod adresem info@skinproject.com.pl.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy dostępne są na podstronie skinproject.com.pl/cennik-uslug-kurierskich/ .  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od [1] do [2] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu SkinProject.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego [51 1050 1012 1000 0090 3040 0247],
  2. płatnością w systemie przelewy24; regulamin płatności przelewy24 dostępny jest pod adresem skinproject.com.pl/platnosci

VII. Prawo odstąpienia od umowy; reklamacje

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo za pomocą tradycyjnej poczty na adres: FcBiotech S.A. ul. Augustyna Locciego 5; 02-928, Warszawa, lub też przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną na adres [info@skinproject.com.pl]. Konsument otrzyma od Sprzedawcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Zwracany Towar należy odsyłać wraz z informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub posiada widoczne ślady użytkowania
 12. Jeżeli po otrzymaniu Towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym (telefonicznie pod numerem telefonu: 609 88 44 22 lub poprzez e-mail: info@skinproject.com.pl) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. FcBiotech S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FcBiotech S.A. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FcBiotech S.A., ul Augustyna Locciego 5; 02-928 Warszawa, mailowo pod adres [info@skinproject.com.pl] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. FcBiotech S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta Klienta lub zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
 7. Zbiór Danych Osobowych Klientów Sklepu został zgłoszony przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 8. Zbiór Danych Osobowych Klientów Sklepu został zgłoszony przez Administratora do rejestru zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 9. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie (dane kontaktowe Sprzedawcy)
 10. Szczegółowe uregulowania dotyczące Danych Osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2017
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FcBiotech S.A. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FcBiotech S.A. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FcBiotech S.A.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w stosunku do Konsumentów – ustawy o prawach konsumenta przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. Adresat : [____]
 2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) [____]
 3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 5. Adres konsumenta(-ów)
 6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 7. Data

Aby zapewnić najlepszy odbiór strony zawiera ona pliki cookies.