konkurs-nadchodzi-lato

Nadchodzi lato - pokaż nam swój tatuaż!

Opublikuj zdjęcie lub rolkę z Twoją dziarą i krótko napisz, za co ją lubisz
– nie zapomnij o #SkinProjectTattoo
Autorzy 3 najciekawszych zgłoszeń zdobędą 3 sety kosmetyków do pielęgnacji skóry z tatuażami Skin Project, obejmujące nowości: SunBlocker SPF50+ oraz BeforeCare SCRUB.
Na zgłoszenia czekamy do końca czerwca!

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Nadchodzi lato – pokaż nam swój tatuaż” organizowanym za pośrednictwem serwisu instagram, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest FcBiotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000524561, NIP 5213679395, REGON 147434747 (dalej „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 09.06.2023 r. do 30.06.2023 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram przez uczestników Konkursu (dalej: „Post konkursowy”). Celem Konkursu jest opublikowanie na swoim profilu na Instagramie zdjęcia swojego tatuażu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu Instagram, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z rzeczonym Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 6. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 7. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie publicznego – otwartego konta w Serwisie instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 2. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. FcBiotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie(dalej również „Administrator”).
 5.  Administrator, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik, który zostanie zwycięzcą Konkursu, zostaną poproszony w drodze wiadomości prywatnej przez wybrany przez siebie Serwis, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.
 7.  Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
 8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

Przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  Opublikowaniu na swoim profilu na IG zdjęcie swojego własnego tatuażu – zdjęcie powinno być oznaczone profilem @skinprojecttattoo i @best_tattoo_poland – a pod zdjęciem lub reels’em powinno być krótko napisane, za co lubisz ten tatuaż i dodanie hasztagu: #SkinProjectTattoo

Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych trzyosobowa Komisja (w skład której wchodzą wyłącznie pracownicy firmy FcBiotech Spółka Akcyjna) wybierze 3 (trzy) najciekawsze, najbardziej kreatywne, a zarazem najbardziej oryginalne Zgłoszenia konkursowe.
 2. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez osobny post z wynikami bezpośrednią wiadomość. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 3. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku nie podania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 2 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.
 4. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

Nagrody w Konkursie:

  1. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy kosmetyków Skin Project zawierające:
   a. SkinProject Bundle – Soft Gel 150 ml + Aftercare Spray 100 ml (x1)
   b. SkinProject Soft Butter 100ml (x1)
   c. SkinProject SunBlocker SPF 50+ box 10 saszetek 3ml (x1)
   d. SkinProject BeforeCare Scrub – 200g (x1)
  2. Nagrody będą przekazywane Zwycięzcy w wybranej formie wysyłki – kurier inpost lub
   paczkomat

Zasady wydawania Nagród w Konkursie

 1. O fakcie wygranej oraz sposobie wysyłki Nagród, Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Instagram. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać odpowiedź do Organizatora w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
 2. Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu o możliwości i sposobie wysyłki Nagrody.
 3. W przypadku niespełnienia warunków udziału w Konkursie, Organizator może zdecydować o przepadku Nagrody i nieprzyznaniu takiej Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, bądź może także dokonać wyboru nowego Zwycięzcy Konkursu, spośród pozostałych poprawnych Zgłoszeń konkursowych, które zajęły kolejne, niższe miejsce w Konkursie, w terminie 2 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora decyzji pozbawienia uprzedniego Zwycięzcy Konkursu prawa do Nagrody. Nowego Zwycięzcę Konkursu obowiązują powyższe procedury wydania Nagród, przy czym termin przesłania danych wynosi 2 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
 4. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia Konkursowe, będą uznawane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody nieodebranej z przyczyn niezawinionych przez Organizatora w terminie 2 dni od daty dostarczenia przesyłki z Nagrodą na wskazany adres – Nagrody te ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.skinproject.pl/regulamin, w sposób umożliwiający jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.